ONE MIND: A SURE WAY TO ACCEPTABLE WORSHIP

ONE MIND: A SURE WAY TO ACCEPTABLE WORSHIP

THE SEED 

“Now the God of patience and consolation grants you to be like minded one toward  another according to Christ Jesus. That ye may with one mind and one mouth glorify God  even the father of our Lord Jesus Christ.” Romans 15:5-6 

As believers, we are encouraged to live in peace and harmony among ourselves. This is  because unity yields fruitfulness, advancement, and bountiful harvest. On the other hand,  disunity produces destruction, set-back and sadness. God pours out his blessings where there  is unity. Psalm 133:1.  

Citing family setting as an example, no caring parent will sit around while the children  are embroiled in quarrelling or fighting. Most times, the focus won’t be about who is right or  wrong, but just for the friction to end between them. Likewise is our heavenly father, who  values and wants unity among all men, especially His children.  

We must value unity to enjoy God’s presence in our lives. 

PRAYER 

Lord Jesus, help me to live in peace and unity with all men all the days of my life. Amen.  BIBLE READINGS: Psalm 133:1-3 

OKAN KAN: ONA TI O DAJU SI ISIN TI O JE ITEWOGBA “Nje ki Olorun suuru ati itunu, ki o fi fun yin lati ni inu kan si ara yin gege bi Kristi Jesu. Ki  eyin ki o le fi okan kan ati enu kan yin Olorun, Baba Jesu Kristi Oluwa logo.” Romu 15:5-6 

Gegebi onigbagbo, a gba wa ni iyanju lati gbe ninu alaafia ati irepo laarin ara wa.  Nitoriwipe isokan maa nmu iso eso, itesiwaju ati opolopo ikore. Ni odi keji, aisokan ma nmu  iparun wa, ipada sehin ati ibanuje. Olorun ma nfi Ibukun re si ibi ti isokan ba wa. Psalm 133:1. Ti a ba fi idile se apere, ko si obi ti yio joko pelu awon omo ti mba ara won ja tabi ni gbolohun  aso. 

Ni opo igba, kiise lati mo eni to jare tabi tio jebi sugbon ki ija naa le dopin laarin won.  Bee gege ni Baba wa orun, o fe isokan laarin awon eniyan, paapa julo awon omo re. A ni lati mo iyi isokan, ki ale gbadun iwalaaye Olorun ninu aye wa. 

ADURA 

Jesu Oluwa, ranmilowo lati gbe ninu alaafia ati isokan pelu gbogbo eniyan ni gbogbo ojo aye mi,  Amin. 

BIBELI KIKA: Orin Dafidi 133:1-3 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *