The Law & The Prophet Summary

 

THE LAW & THE PROPHET SUMMARY

THE SEED  

“Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to  them: for this is the law and the prophets. Matthew 7:12 

One of the greatest works of Jesus Christ is the simplification of the scriptures to make  life easier and open up understanding to believers.  

Above is one of such scriptures that summaries the Old Testament requirements.  Instead of memorising the law and the prophets, He said simply meditate on Matthew 7:12 and  put it to work and you would have fulfilled all the law and the prophets. 

The question is what do you want men to do to you? Do you want men to love you,  respect you, give you a chance, give you gifts etc? Then do so to them likewise.  The world would have been a better place to live in, if everyone had been living by this  principle, but you don’t really need to wait for the world or anyone to start to live your life  according to this principle.  

Go out there today and start to treat, speak, appreciate, give, and do as the Holy Spirit  will lay on your hearts all the things you would want others to do to you. 

PRAYER 

O Lord, grant me the grace to do good unto my fellow man. Amen. 

BIBLE READINGS: Exodus 20:1-17 

AKOPO OFIN ATI WOLI 

IRUGBIN NAA 

“Nitorina gbogbo ohunkohun ti eyin ba nfe ki enia ki o se si yin, bee ni ki eyin ki o se si  won gege, nitori eyi li ofin ati awon woli.” Matteu 7:12 

Okan lara ise nla ti Jesu Kristi se ni wipe o se atupale iwe mimo ki aye ki o le rorun ati  wipe o fi oye fun onigbagbo. 

Eko ti a ka yii je okan lara awon ese Bibeli ti o ko gbogbo amuye ti majemu titun po. Dipo  ki a gbe gbogbo ofin ati woli ru, o wipe ki a se asaro lori Matteu 7:12, ki a si se won, nipa sise eyi,  a o mu gbogbo ofin ati woli se. 

Ibeere niyi, Kini ohun ti o fe ki eniyan se si o? Nje o fe ki awon eniyan feran re, bu iyi fun,  fi aye gba o, fun o ni ebun ati bee bee lo? To ba ri bee, se bee gege si won. Iba dara lati gbe ninu aye yii, kani pe gbogbo eniyan ni o n tele ilana naa, sugbon a ko  gbodo duro de enikeni ki a to bere si ni gbe igbe aye wa ni ibamu pelu liana naa. Lo sinu aye loni, ki o si bere si ni se, soro, dupe, fifunni, ki o si se gege bi Emi Mimo ba ti  fi si o lokan, ohun gbogbo ti o fe ki eniyan o se si o. 

ADURA 

Oluwa, fun mi ni oore ofe lati se rere si omoni keji mi. Amin 

BIBELI KIKA: Eksodu 20:1-17 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *